Általános szerződési feltételek – BrandBirds

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) BrandBirds Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.brandbirds.hu weboldalon keresztül nyújtott tanácsadói szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

 1. A Szolgáltatást nyújtja

Név: BrandBirds Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 103/B 7/23.

Adószám: 22608723-2-43

Email cím: hello@brandbirds.hu

Telefonszám: +36 30 1473065

 

 1. A Szolgáltatás részletei

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokon keresztül a Szolgáltató marketing- és márkaépítési ismereteket, információkat oszt meg az ügyfelekkel és klubtagokkal (továbbiakban “Tagok”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Tagokat megismertesse a márkaépítés szemléletével, legújabb trendjeivel, híreivel, hogy személyre szabott tanácsokat adjon a Tagok márkáinak építéséhez, marketingjük és kommunikációjuk fejlesztéséhez. A Szolgáltatás célja továbbá, hogy egy erős közösséget formáljon a Tagokból, mind online, mind offline.

 

 1. A szerződés részletei

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a márkaépítéssel kapcsolatos információk, tudományos tények, kutatási eredmények, tanácsok, tippek és ötletek a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, tanulmányok, összefoglalók, esetismertetések), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónapban közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a BrandBirds Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

 

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Tag által a www.brandbirds.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

 1. A jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

 1. A részvételi vagy tagdíj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató szolgáltatási díjra jogosult. A díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza, mely előre fizetendő.

 

 1. A megbízási díj beszedése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay Szolgáltatás (továbbiakban “Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-43

Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

A Simple a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, automatikusan, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

 

 1. Számlázás

A megbízási díj levonásának napján a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlázási adatok módosítására elektronikus levélben (hello@brandbirds.hu) vagy telefonon (+36 30 1473065) van lehetőség.

 

 1. A Szolgáltatás lemondása, a bankkártya adatainak módosítása

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását vagy a megadott bankkártya adatainak módosítását elektronikus levélben (hello@brandbirds.hu) vagy a sikeres fizetést visszaigazoló elektronikus levélben elküldött linkre kattintva kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. A tagokat megillető felmondási és elállási jog

A Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, amennyiben a Tag még nem vette igénybe az ajándékba kapott 15 perces egyéni konzultáció lehetőségét.

A Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 

 1. A szerződés felmondása

A Szerződő Felek bármelyike – jelen ÁSZF 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

 1. A kártérítés felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. A Szolgáltatás nem orvosi szolgáltatás, nem helyettesíti a szakszerű orvosi kivizsgálást. Ha gyermekénél bármilyen tünetet vagy panaszt észlel, kérjük forduljon orvoshoz.

 

 1. A szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.brandbirds.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 300.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. A szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések.

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

 1. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: dora@brandbirds.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

Telefon: +361 372-4522

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. II. em. 224-226.

 

Továbbá:

Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

 1. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai

NetMasters Europe Kft. (1105 Budapest, Cserkesz u. 32.)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.brandbirds.hu/aszf-brandship weboldalon.

 1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt